Algemene voorwaarden Sabine Boogaard

Artikel 1         Definities

 1. Sabine Boogaard, gevestigd te Sopó Cundinamarca, Colombia met belastingnummer NIT 700149197-2, wordt aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden verricht voor opdrachtgever of producten aanbiedt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een online cursus, webinar of workshop wordt aangeduid als deelnemer.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en producten van opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3         Offertes

 1. Indien er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Met de acceptatie van de offerte wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan de offerte indien opdrachtgever kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Opdrachtnemer zorgt voor een veilige webomgeving zodat er veilig betaald kan worden en gegevens beveiligd kunnen worden.

Artikel 4         Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen in de offerte zijn inclusief thema, maar exclusief bijkomende kosten, zoals add-ons en plug-ins. Er wordt geen btw gerekend.
 3. Wanneer er geen pakketprijs is overeengekomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. De daadwerkelijke gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd. Opdrachtnemer werkt met een standaard meerprijs, welke afhankelijk is van de aard van de dienst. Indien opdrachtnemer geen vaste prijs hanteert, zal de prijs worden berekend aan de hand van de omvang van het  meerwerk.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en het een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft, heeft opdrachtgever vanaf het moment van de tariefverhoging het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Opdrachtgever kan een strippenkaart aanschaffen, welke voorafgaand aan de werkzaamheden betaald dient te worden. De strippenkaart is tot een jaar na uitgiftedatum geldig. De niet gebruikte uren komen na het verstrijken van de in dit lid genoemde termijn te vervallen.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vragen, een deel van de totaalprijs wordt vervolgens gefactureerd. Na voldoening van de werkzaamheden zal het overige deel in rekening worden gebracht. Levering van de definitieve content, of livegang van de website, zal pas plaatsvinden wanneer de gehele betaling is voldaan.
 9. Indien in termijnen wordt betaald, wordt per tussenbetaling een minimumbedrag gehanteerd zoals overeengekomen. Het volledige bedrag dient door opdrachtgever voldaan te zijn voor lancering van de website. Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.
 10. Bij de aanschaf van een product uit de webshop draagt opdrachtnemer er zorg voor dat de particuliere opdrachtgever de mogelijkheid heeft om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen.
 11. Facturen dienen binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 12. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, zal opdrachtnemer een betalingsherinnering sturen. Indien opdrachtgever de betaling alsnog niet voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 13. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.

Artikel 5            Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is (zoals besproken in de bevestigingsmail) tijdig, maar uiterlijk 6 weken vóór de gewenste datum van livegang van de website, aan opdrachtnemer beschikbaar. Indien de benodigde informatie niet op tijd wordt verstrekt, kan opdrachtnemer niet garanderen dat zij de door partijen besproken deadline kan halen.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Opdrachtnemer zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer zal niet starten met haar werkzaamheden voordat de benodigde inloggegevens zijn verstrekt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Opdrachtnemer kan geen optimale zoekresultaten garanderen.
 3. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om bij het verrichten van haar werkzaamheden derden in te schakelen.
 5. Opdrachtgever dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer te overhandigen.
 6. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan opdrachtnemer om te bepalen of de deadline haalbaar is.
 7. Indien opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, discriminerende of anderszins onpasselijke inhoud op de website wenst te plaatsen, hoeft opdrachtnemer hier geen uitvoering aan te geven.
 8. Indien de website is opgeleverd, verkrijgt opdrachtgever ondersteuning van opdrachtnemer voor de duur van de periode zoals is overeengekomen in het gekozen pakket. Onder ondersteuning worden kleine taken verstaan, waarbij onder andere gedacht kan worden aan het beantwoorden van eventuele vragen, het oplossen van technische problemen en het toevoegen van content. Indien opdrachtgever andere wensen heeft, zal opdrachtnemer dit als meerwerk beschouwen en hier een vast tarief of een uurtarief voor in rekening brengen. Dit zal zij apart factureren.
 9. Opdrachtnemer zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en opdrachtnemer hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan opdrachtnemer de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Wanneer opdrachtnemer haar levertermijn lijkt te overschrijden, kunnen partijen overeenkomen dat de deadline wordt verplaatst.
 5. Indien opdrachtnemer verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding.
 6. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk, waaronder mede wordt verstaan per e-mail, mogelijk. Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn afgerond of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 7. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
   1. Bij annulering voorafgaand aan de eerste werkzaamheden, wordt 10% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien er reeds een aanbetaling is voldaan, zullen de kosten voor annulering, voor zover mogelijk, worden ingehouden op de terugbetaling van de aanbetaling.
 8. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 20% van datgene wat nog openstaat. Opdrachtgever mag het werk tot dan toe nadrukkelijk niet gebruiken, tenzij de volledige betaling alsnog wordt voldaan.
 9. Een sessie binnen een pakket kan tot 12 uur voorafgaand aan de sessie worden verzet. Bij het verzetten binnen 12 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en kan deze niet meer worden ingehaald, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 10. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder die bij aanschaf kenbaar worden gemaakt en onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen.
 11. Digitale producten zoals online cursussen en e-books zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat opdrachtgever direct toegang krijgt tot deze producten. Klant gaat akkoord met de directe levering van deze producten en doet hiermee afstand van haar recht op herroeping.
 12. Eventuele gemaakte kosten voor derden kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 8         Online cursus

 1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.
 2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Opdrachtnemer komt een inspanningsverplichting toe. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 5. Voor het geven van een cursus maakt opdrachtnemer gebruik van een platform van een derde. Opdrachtnemer kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Deelnemer mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor social media worden gebruikt, opdrachtnemer hier vooraf toestemming voor heeft gegeven en zij hierin wordt vermeld. 
 10. De geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 11. Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Opdrachtnemer is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 12. Opdrachtnemer kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de overeenkomst. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.

Artikel 9         Workshops

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heeft deelnemer het recht te annuleren. Ook heeft zij het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, kan zij de workshop online geven. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.
 3. Wanneer deelnemer verhinderd is de workshop bij te wonen, kan zij het aankoopbewijs doorverkopen aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen bekend te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het aankoopbewijs mag niet voor een hoger bedrag dan waarvoor het is aangekocht worden doorverkocht.
 4. Tijdens de workshop mogen deelnemers beeld- en geluidsopnames maken, mits opdrachtnemer hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Indien ook andere deelnemers op het beeldmateriaal zichtbaar zijn, is ook toestemming van hen vereist.
 5. Wanneer de deelnemer hinder vormt voor de groep, kan zij worden uitgesloten van deelname en heeft de deelnemer geen recht op restitutie.

Artikel 10       Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen, waarbij de betalingsverplichting in stand blijft, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 11       Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. Het wettelijke herroepingsrecht is uitgesloten op de verkoop van digitale inhoud die opdrachtgever via haar webshop verkoopt. Door af te rekenen stemt opdrachtgever in met directe levering van de digitale producten en doet zij afstand van haar recht op herroeping.

Artikel 12       Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werking van software.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 6. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekstinhoudelijke fouten.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten wanneer opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, of hiervoor in de gelegenheid is gesteld maar hier geen gebruik van heeft gemaakt.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks, verlies van data of netwerkstoringen.
 10. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van gebeurtenissen waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen. Gedacht kan worden aan gebeurtenissen bij de hostingprovider, het datacenter of de domeinregistrant.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verhuizing van de website en domeinnaam.
 12. Opdrachtnemer spant zich in om de website beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de website tijdelijk niet beschikbaar is.
 13. Bij installatie of onderhoud komt opdrachtnemer het recht toe bepaalde onderdelen van de website tijdelijk buiten werking te stellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortkomt.
 14. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever zelf updates uitvoert binnen WordPress of zelf codes aanpast, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de mogelijke schade die daardoor ontstaat.
 15. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Opdrachtgever bevestigt dat alle beelden en content die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van opdrachtgever.
 16. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever aan dient te voldoen.
 17. In het geval dat opdrachtnemer schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 18. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en producten.

Artikel 13       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe van geleverde content, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag, voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen en andere media dan die zij zelf in eigendom hebben zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Het door opdrachtnemer ontworpen design mag nadrukkelijk niet worden doorverkocht aan derden.
 5. In de footer van een door opdrachtnemer ontworpen website wordt de naam van opdrachtnemer en de link naar haar website vermeld. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan deze informatie te verwijderen. Opdrachtnemer komt het recht toe de naam en link te verwijderen indien zij dit nodig acht.
 6. Het eigendom van de door opdrachtnemer geleverde producten gaat pas over op opdrachtgever na volledige betaling.
 7. Tijdens een call mogen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, mits beide partijen hier vooraf aan de call mee akkoord gaan.
 8. Wanneer in strijd met dit artikel wordt gehandeld, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 9. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om de content gemaakt voor opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 14       Levering

 1. Opdrachtnemer spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
 2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De definitieve content wordt niet vrijgegeven voordat volledige betaling is voldaan.
 4. Indien wordt overeengekomen dat opdrachtnemer wordt ingeschakeld voor het maken van content, zal zij de content naar eigen inzicht maken en bewerken.
 5. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van opdrachtnemer.
 6. Aanvullende eisen van opdrachtgever leveren meerwerk op.
 7. Na het ontvangst van de content is opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 8. Bij overeengekomen pakkettarieven heeft opdrachtgever recht op 3 revisierondes wanneer de wijzigingen binnen 7 kalenderdagen worden doorgegeven, tenzij anders overeengekomen. Aangepaste wensen of wensen buiten deze termijn kunnen meerwerk opleveren. In geval van werkzaamheden op basis van uurtarief worden revisies berekend tegen de complexiteit van het project. Er wordt geen schatting van het aantal uren gemaakt, maar wordt vooraf verwerkt in de geplande uren.

Artikel 15       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het is niet toegestaan om de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde diensten of producten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
 4. Indien de termijn van een aanbieding is verstreken, is opdrachtnemer niet verplicht om zich aan de bij de aanbieding geldende voorwaarden te houden. Kortingen kunnen niet worden gecombineerd en kunnen evenmin met terugwerkende kracht worden toegepast.

Artikel 16       Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten en producten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Opdrachtnemer streeft ernaar om binnen 7 kalenderdagen te reageren.
 2. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.
Winkelwagen
Scroll naar boven